Ruteretur

Lillerønning Snekkerifabrikk AS er deltaker i ordningen "Ruteretur".  Her følger en kort informasjon om ordningen.


Returordningen og finansiering

Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter finansieres ved at norske produsenter og importører av isolerglass/produkter der isolerglass inngår betaler et miljøvederlag til Ruteretur.

Med virkning fra oktober 2006 er miljøvederlaget satt til kr. 15,- eks mva. per ruteenhet som sendes ut på det norske markedet.

Hva brukes miljøvederlaget til?

Miljøvederlaget brukes til:
• Finansiering av retursystemet
• Informasjon om PCB og håndtering av PCB-holdige isolerglassruter
• Administrasjon

Finansieringen av retursystemet skjer ved at Ruteretur betaler en godtgjørelse til behandlingsbedriftene for de ruter som samles inn. Godtgjørelsen skal sikre at avfallsbesitter betaler tilnærmet samme pris ved levering av PCB-holdige isolerglassruter til retursystemet som ved levering av ordinære ruter til vanlig avfallsmottak. Leveringsprisen er fastsatt til å være maksimalt kr. 1100,- per tonn for perioden 2008-2010.

I tillegg betales en transportstøtte for innsamling av PCB-holdige isolerglassruter. Denne støtten skal bidra til etablering av et tettere nettverk av mottaksplasser og en lavere behandlingskostnad for avfallsbesitter. Transportstøtten har tre nivåer og størrelsen bestemmes ut fra beliggenhet på kommunen hvor avfallet oppstår, veisystemer og nærhet til regionale mottak.

Transportstøtten utbetales som en del av godtgjørelsen som gis til behandlingsanleggene, og skal så fremt det er inngått avtale med Veolia Miljø Gjenvinning AS eller PCB-Sanering medføre at avfallsbesitter/lokale mottak ikke skal betale ekstra for transport til regionale mottak.

Ruteretur AS har ikke noe økonomisk formål, og det kan ikke tas ut utbytte i form av overskudd i selskapet.Kilde: www.ruteretur.no

Ruteretur